Financiële administratie

De veranderende wet- en regelgeving en wijziging in de bekostigingssystematiek van het passend onderwijs noodzaakt onderwijsinstellingen in het speciaal onderwijs om aanpassingen te doen op gebied van strategie, de inrichting en de uitvoering van de financiën.

Adequatum is uw partner bij alle vraagstukken op het gebied van onderwijs financiën. Wij weten hoe de vergoedingsstromen lopen en ondersteunen bij het opstellen van meerjarenbegrotingen. Die vertalen we samen met u naar de jaarbegroting en praktische toepassingen binnen het onderwijs. Door onze expertise begrijpen wij de buitengewone vraagstukken die spelen bij de financiering van onderwijs aan kinderen die speciale zorg nodig hebben. Of dit nu binnen het speciaal onderwijs is of binnen een samenwerkingsverband, wij kennen de regels en uitzonderingen. Het doel is te komen tot een gezonde exploitatie waarbij uw instelling financieel in control is. Essentieel is dat uw instelling de gestelde doelen realiseert en in staat is om een gezonde en verantwoorde vermogenspositie op te bouwen.

Een overzicht van onze dienstverlening:

  • Opstellen meerjarenbegroting op basis van het strategisch beleidsplan;
  • Opstellen jaarbegroting op basis van het jaarplan, in relatie tot de meerjarenbegroting en resultaat voorgaand jaar;
  • Het monitoren van de begroting en realisatie gedurende het jaar inclusief verschillen analyse;
  • Bijstellen van jaarlijkse en meerjarenbegrotingen inclusief continuïteitsparagraaf;
  • Analyse en controle van jaarrekeningen en periodieke rapportages;
  • Opstellen risicoanalyses en berekenen bedragen van de beschikkingen;
  • Liquiditeitsprognose;
  • Beschrijving van uw AO/IC.

De boekhouding wordt gevoerd met het softwarepakket van AccountView. Via een beveiligde website kunt u real-time uw actuele baten en lasten inzien en bekijken hoe deze zich verhouden tot de vastgestelde begroting.

 

Naar keuze kunt u de financiële administratie geheel aan ons uitbesteden, of zelf zorgdragen voor de gehele of gedeeltelijke invoer van de mutaties. Bij Adequatum heeft u de mogelijkheid om facturen digitaal aan te leveren en te coderen. Hierdoor heeft u snel en overzichtelijk inzicht in de betaling en boeking van rekeningen.